Załóż bezpłatne konto
MENU

Polityka prywatności Szybkapaka.pl

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów przez PHU Marmix.pl z siedzibą w Iłowie, (zwanym dalej „Operator”). Administrator danych zapewnia, że chroni dane osobowe, które zbiera poprzez stronę internetową w umiejscowioną w domenie internetowej pod adresem https://szybkapaka.pl. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności a w razie wątpliwości wyślij wiadomość e-mail na adres  biuro@szybkapaka.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 500 380 730. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Operator (PHU Marmix.pl z siedzibą przy ulicy 1 Maja 6, 68-120 Iłowa, NIP:9241723762, REGON:080938920).

2.Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Operatora w celu:

 • realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu Szybkapaka.pl (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);

 • marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu Szybkapaka.pl. Dla uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Operatora niezbędne jest podania przez Klienta następujących danych:

 • imię;

 • nazwisko;

 • numer telefonu komórkowego;

 • adres kontaktowy;

 • numer rachunku bankowego;

 • numer NIP.

5. Dane osobowe Klientów przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.


6. Operator zapewnia prawo dostępu Klientom do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Operatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

7. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Operatora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.


8. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.


9. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być także przekazywane wskazanym przez Operatora podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Klientem w ramach Serwisu Szybkapaka.pl, to jest przewoźnikom , operatorowi płatności , a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Operatora, to jest partnerom świadczącym:

 • usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,

 • usługi marketingowe,

 • usługi windykacyjne,

 • usługi księgowości, rachunkowości,

 • usługi doradcze, konsultacyjne.

10. Dane osobowe Klientów, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Operatora są przekazywane przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Klienta w procesie zamawiania usługi i zawierania umowy.

11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Operatora usługi, są przekazywane operatorowi płatności wybranemu w procesie zamawiania usługi, tj.:

 • Imię;

 • Nazwisko;

 • Adres;

 • nr konta bankowego;

12. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

13. Dane osobowe Klientów są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

14. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

15. Jeżeli Klient podaje Operatorowi dane osób trzecich dla celów komunikacji, korzystania z usług Operatora, a w szczególności w celu zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez Serwis Szybkapaka.pl, w zależności od danej sytuacji Klient udostępnia Operatorowi dane osobowe osób trzecich albo powierza przetwarzanie danych osobowych.Klient oświadcza, że posiada uprawnienie do podania Operatowi danych osób trzecich, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.

16. Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Klienta danych osobowych osób trzecich, Operator staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).

17. Jeżeli dochodzi do powierzenia przez Klienta przetwarzania danych osobowych, dochodzi do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

18. Klient powierza Operatorowi, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Klienta w serwisie Szybkapaka.pl i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Operator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem Serwisu Szybkapaka.pl.

19. Operator zobowiązuje się

 • dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;

 • nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;

 • zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;

 • do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;

 • pomagać Klientowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;

 • po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

 • udostępniać Klientowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Klientowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu.

20. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Klienta chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Klienta, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

21. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Klienta a danych osobowych Operator, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zawiadomi o tym fakcie Klienta.

22. Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu Szybkapaka.pl.

23. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Serwisu Szybkapaka.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

24. Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Klientów w celu realizacji usług w ramach Serwisu Szybkapaka.pl.

25. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

 • dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

 • dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,

 • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),

 • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

 

26. Operator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów i innych użytkowników Internetu odwiedzających Serwis internetowy Operatora, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Serwisu Szybkapaka.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu Szybkapaka.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Szczegółowe informacje o używanych przez nas plikach cookie, systemach oraz zaufanych partnerach znajdziesz w tabeli. 

System/Pliki cookies Charakterystyka Zaufany partner Kategoria zastosowania (cel)
Google Analytics Google Analytics pozwala na mierzenie ruchu na stronach internetowych oraz wykorzystanie danych na dopasowanie emitowanych reklam w witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych (więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl oraz https://policies.google.com/technologies/ads). Google Ireland Limited Podstawowe lub marketingowe - w zależności od zgody wyrażonej przez użytkownika i zapamiętanej w cookie
DoubleClick Platform (DoubleClick Bid Manager, DoubleClick Campaign Manager, DoubleClick Search) Platforma DoubleClick pozwala na zaawansowaną analizę aktywności użytkowników, którym wyświetlane są reklamy. Umożliwia także zakup i dostosowanie reklam do ich potrzeb. Pliki te pozwalają na zgromadzenie informacji dotyczących m.in. wyświetleń, klików, używanych urządzeń, odwiedzanych stron internetowych, przeglądarek oraz adresu IP użytkownika (więcej informacji można znaleźć na stronach: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl; https://adssettings.google.com/anonymous oraz https://privacy.google.com/businesses/processorterms/) Google Ireland Limited Podstawowe lub marketingowe - w zależności od zgody wyrażonej przez użytkownika i zapamiętanej w cookie
Facebook Piksel Facebooka pomaga mierzyć skuteczność reklam oraz optymalizować działania reklamowe realizowane na platformach społecznościowych. Facebook Podstawowe lub marketingowe - w zależności od zgody wyrażonej przez użytkownika i zapamiętanej w cookie

 

Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: