Załóż bezpłatne konto
MENU

Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 PHU Marmix.pl - Serwis szybkapaka.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług wykonywanych przez firmę PHU Marmix.pl Marta Wiśniewska z siedzibą na ul.I MAJA 6, 68-120 Iłowa - zwanym dalej Operatorem.
2. Aktualny Regulamin Świadczenia Usług oraz obowiązujący Cennik są do wglądu w siedzibie
Operatora oraz na stronie internetowej www.szybkapaka.pl
3. Operator świadczy usługi polegające na udostępnieniu, za pośrednictwem strony internetowej www.szybkapaka.pl usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika.
4. Operator świadczy usługi na terenie Polski, na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej po preferencyjnych cenach, zgodnych z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.szybkapaka.pl
§ 2
Podstawa prawna świadczenia usług

1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 12.06.2003 r. Prawo pocztowe (tj.: Dz. U. z 2008 r. nr 189, poz. 1159 ze zm.).

3. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

 4. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

5. Rozporządzenie  Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. nr 38 poz. 266 ze zm.)

§ 3
Definicje

1. Operator – PHU Marmix.pl
Marta Wiśniewska
ul. I Maja 6
68-120 Iłowa
NIP 924-172-37-62
REGON: 080938920


2. Klient – podmiot zlecający Operatorowi wykonanie Usługi. Klientem może być Nadawca, Odbiorca albo osoba trzecia pod warunkiem, że pomiędzy Operatorem a tą osobą trzecią została zawarta odrębna umowa. Klient przed wykonaniem zlecenia Usługi musi się zarejestrować na stronie www.szybkapaka.pl. W zwrotnym e-mailu od Operatora Klient otrzymuje hasło dostępu do swojego konta i od tej pory może korzystać z narzędzi pozwalających na zamówienie Usług.
3. Cennik –dostępny na Stronie internetowej Operatora, określający ceny, warunki płatności i terminy wykonania Usług oraz sposoby wyceny opłat pobieranych przez Operatora za świadczone Usługi.
4. Usługa – udostępnianie za pośrednictwem strony internetowej Operatora www.szybkapaka.pl, usług pocztowych, kurierskich lub przewozowych Przewoźnika na terenie Polski.
Usługa dostępna jest dla Klientów zarejestrowanych na Stronie internetowej Operatora.
5. Usługa pocztowa – usługa wykonywana przez Przewoźnika, polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych (nieopatrzonych adresem odbiorcy), realizowana zgodnie z regulaminami Przewoźnika dostępnymi na stronie www.dpd.com.pl
6. Usługa kurierska – usługa wykonywana przez Przewoźnika, polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek innych niż pocztowe.
7. Usługa przewozowa – usługa wykonywana przez Przewoźnika, polegająca na przewozie rzeczy od Nadawcy do Odbiorcy, Adresata.
8. Przesyłka – rzeczy opatrzone adresem, opakowane, przyjęte przez Przewoźnika do przewozu
i doręczenia Odbiorcy - adresatowi, na podstawie dokumentu lub Listu przewozowego.
9. Przesyłka pocztowa – przesyłka zawierająca informację utrwaloną na dowolnym nośniku fizycznym, opatrzona przez Nadawcę adresem, z wyłączeniem książek, katalogów, dzienników
i czasopism.
10. List przewozowy(etykieta przewozowa) – dokument wydrukowany z systemu Szybkapaka.pl  na podstawie którego przewoźnik wykonuje zlecenie doręczenia przesyłki do odbiorcy.
11. Protokół przekazania przesyłki – dokument wydrukowany z systemu Szybkapaka.pl na którym kurier potwierdza odbiór przesyłki. Dokument stanowi dowód nadania przesyłki oraz ewentualnej reklamacji.
12. Dokumenty przewozowe – Pliki pdf zawierające: Etykietę przewozową oraz protokół przekazania paczki. Plik jest wysłany w e-mailu potwierdzającym przyjecie zlecenia w serwisie szybkapaka.pl Dokumenty dostępne są również w panelu klienta zakładka historia zmówień.
13. Przewoźnik – wyspecjalizowana, zewnętrzna firma kurierska, funkcjonująca zgodnie
z własnymi regulaminami i podstawami prawnymi wymienionymi w § 2 niniejszego Regulaminu. Wykaz Przewoźników, z którymi współpracuje Operator jest dostępny na stronie www.szybkapaka.pl
14. Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wysyła Przesyłkę do Odbiorcy
15. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest wymienionym przez Nadawcę odbiorcą lub adresatem Przesyłki lub Odbiorcą, adresatem Usługi przewozowej.
16. Strona internetowa Operatora – platforma internetowa www.szybkapaka.pl dostępna przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, służąca do zamawiania Usług Operatora.
17. COD – usługa dodatkowa pobrania opłaty za Przesyłkę w obrocie krajowym.

a) Pobranie DPD Operator zobowiązuje się do rozliczania z nadawcą z pobranej gotówki z całego tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) czwartego dnia roboczego w tygodniu następnym. Przez rozliczenie rozumie się złożenie przez SzybkaPaka.pl dyspozycji przelewu na konto nadawcy podane podczas rejestracji.

b) Pobranie K-EX - do 12 dni roboczych od dnia doręczenia przesyłki

§ 4
Zamawianie usługi


1. Zamawianie przez Klientów Usług opisanych w § 3 ust. 4 jest dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Zmówienie złożone w dni robocze do godziny 11:00 będą realizowane jeszcze tego samego dnia lub w terminie ustalonym przez nadawcę w formularzu zamówienia.
3. Prawidłowe składanie zleceń
Wypełnienie formularza zamówienie zgodnie ze stanem faktycznym,
opłacenie przesyłek poprzez system płatności tpay.com i zastosowaniem się do instrukcji wykonania przelewu. Instrukcja zawarta jest na stronie płatności tpay.com
wydrukowanie dokumentów przewozowych i zastosowanie się do instrukcji zawartych w emialu potwierdzającym przyjecie zlecenia.
Przekazania kurierowi prawidłowo zapakowanej paczki oraz kompletu dokumentów przewozowych
Zachowanie podpisanego przez kuriera w momencie odbioru przesyłki, protokołu przekazanie paczki
poinformowania odbiorcy o przewidywanym terminie dostarczenia paczki
oraz w przypadku dostarczenia uszkodzonej paczki o konieczności spisaniu protokołu uszkodzenia paczki w obecności kuriera.

4. Operator wysyła, do Klienta, potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z dokumentami przewozowymi zaraz po zaksięgowaniu wpłaty za dana usługę.
5. Zamówienie Usługi wykonane przez Klienta, wysyłane są automatycznie do przewoźnika zaraz po dokonaniu przelewu poprzez płatności internetowe.
6. Wysłanie zamówienie do przewoźnika są weryfikowane i realizowane według możliwości serwisowych przewoźnika.
7. Zlecenia na przesyłki paletowe wymagające odbioru za pomocą specjalnych urządzeń jak paleciak lub auto z winda są realizowane w najbliższym dniu roboczym w którym będą dostępne dane urządzenia w danym rejonie.
8. Minimalny przedział godzinowy do odbioru Przesyłki przez Przewoźnika, od momentu wysłania przez Operatora do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia wynosi 3 godziny.
9. Zlecenie wykonania Usługi przez Operatora jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień regulaminów Przewoźników, z którymi współpracuje Operator a ich wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.szybkapaka.pl
10. Zamówienie Usługi może być wykonane jedynie drogą elektroniczną, przez zarejestrowanego Klienta posiadającego konto na Stronie internetowej Operatora
11. Rodzaje Przesyłek w zależności od masy lub objętości oraz ze względu na termin wykonania Usługi określa Cennik.
12. Obowiązkiem Nadawcy jest prawidłowe wypełnienie formularza „Zamówienie kuriera” lub innego dokumentu zlecającego Operatorowi wykonanie Usługi, a w szczególności podanie następujących danych:
a. dane identyfikacyjne Nadawcy: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres i ewentualnie numer telefonu i adres e-mail.
b. dane identyfikacyjne Odbiorcy: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres i ewentualnie numer telefonu i adres e-mail.
c. kwota pobrania
d. ubezpieczenie przesyłki przesyłki,
e. waga przesyłki wymiary przesyłki

13. Obowiązkiem Nadawcy jest wydrukowanie otrzymanych od Operatora Dokumentów Przewozowych:
etykietę należy umieścić trwale (np. przez naklejenie, przyklejenie za pomocą taśmy klejącej), oznaczyć Przesyłkę i przekazać Przesyłkę Przewoźnikowi.
Protokół przekazania przesyłki wydrukować w dwóch egzemplarzach - jeden zabiera kurier jako potwierdzenie odbioru przesyłki a drugi podpisany przez kuriera protokół należy zachować jako potwierdzenie nadania przesyłki. Potwierdzenie nadania jest niezbędne w razie ewentualnej reklamacji.


14. Obowiązkiem Przewoźnika jest odebranie od Klienta – Nadawcy Przesyłki, razem z etykietą przewozową oraz protokołem przekazania paczki i wykonanie Usługi pocztowej, kurierskiej lub przewozowej zgodnie z danymi identyfikacyjnymi podanymi w dokumentach przewozowych.


15. Operator nie odpowiada za przesyłki wysłane na innych dokumentach przewozowych niż te wygenerowane z systemu Szybkapaka.pl


16. Jeżeli Klient zamawiając Usługę nie przekazał kompletu danych niezbędnych do prawidłowego wypełnienia Listu przewozowego, Operator lub Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki Przesyłki do czasu uzupełnienia danych.


17. W przypadku, gdy zgodnie ze złożonym zleceniem kurier DPD Polska  UPS, DHL, GEIS, FEDEX stawi się po odbiór przesyłki, a ona nie zostanie przekazana do przewozu, naliczana jest opłata w wysokości DPD, UPS, DHL, GEIS 16 PLN brutto FEDEX 18,45 PLN brutto. Kwota ta jest odliczana o zwrotu kosztów za przesyłkę nie odebraną. Po zaksięgowaniu wpłaty zostaje ponownie zamówiony kurier po odbiór przesyłki.

18. Jeśli zlecone zamówienie kuriera jest anulowane - pobierana jest opłata tytułem prowizji - kwota 3 %.
19. Zwrot za anulowaną przesyłkę zlecany jest na konto zleceniodawcy w ciągu 30 dni od daty anulowania przesyłki.
20. Zwrot do nadawcy niedostarczonej przesyłki z powodu odmowy przyjęcia paczki przez odbiorcę lub błędny adres odbiorcy - płatny 100% kosztów przesyłki ( obciążony zostanie klient).
21. Przeadresowanie przesyłki przez oddział DPD Polska - płatny 100% kosztów przesyłki ( obciążony zostanie klient).

§ 5
Warunki przyjęcia przesyłki

1. Klient odpowiada za obowiązki Nadawcy.
2. Przyjęcie przesyłki od nadawcy odbywa się na podstawie czytelnie wydrukowanego listu przewozowego, dostępnego po skonfigurowaniu przesyłki w Systemie Transakcyjnym. Potwierdzeniem odbioru przesyłki przez Przewoźnika jest podpisany przez kuriera Protokół Przekazania Przesyłki.
3. Nadawca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki; posiadać oznakowania świadczące o specjalnym charakterze przesyłki takie jak: „ostrożnie szkło”, „góra/dół”
4. Przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania.
5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania.
6. W przypadku podejrzenia, że przemieszczanie Przesyłki może spowodować uszkodzenie innych przesyłek, mienia Operatora lub Przewoźnika, Operator lub Przewoźnik może zażądać jej otwarcia przez Nadawcę, a w przypadku gdy wezwanie Nadawcy do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, Operator we współpracy z Przewoźnikiem może zabezpieczyć przesyłkę na koszt Nadawcy w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewozu.
7. Wszelkie przesyłki odebrane od Nadawcy przez przewoźnika są weryfikowane, na podstawie otrzymanej Faktury od Przewoźnika, z informacjami zawartymi na liście przewozowym.

Firmy kurierskie DPD, DHL, UPS, FEDEX oraz Geis dokonują weryfikacji przesyłki na dwóch etapach:
1) etap Kurier odbierając przesyłkę powinien sprawdzić ją pod względem pakowania, i gabarytów
2) etap W magazynach i sortowniach dział kontroli układa przesyłki na wadze oraz przy wzorcu wielkości i wychwytuję niezgodne przesyłki.
W przypadku wykrycia przesyłki niezgodnej ze złożonym zleceniem wystąpi konieczność opłacenia dodatkowych kosztów.
Kosztami tymi są:
a) Koszty dokonania weryfikacji 10 zł netto
b) Koszty wysyłki paczki zgodnej z rzeczywistością - wg cennika

W przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących wagi, wymiarów, zawartości oraz sposobu opakowania przesyłki, oraz innych dodatkowych kosztów Nadawca/Zleceniodawca uprawnia operatora do wystawienia dodatkowej Faktury VAT na kwotę wynikającą z różnicy cenowej pomiędzy faktyczną ceną za przesyłkę a ceną zapłaconą przez Nadawcę. W przypadku nieopłacenia przez klienta dodatkowej Faktury we wskazanym terminie, Zleceniobiorca ma prawo do wstrzymania świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy, zablokowania jego dostępu do konta oraz zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań (COD) Jemu należnych, a w sytuacjach skrajnych naliczenia odsetek z tytułu nieterminowych płatności.
Przewoźnikowi przysługuje prawo do weryfikacji wagi i rozmiarów przesyłki jak również określania czy paczka została sklasyfikowana jako paczka standardowa czy też niestandardowa (według założeń przewoźnika). Niezgodność tych danych z informacjami podanymi przez Nadawcę stanowi podstawę do naliczenia opłat.

Akceptując regulamin klient wyraża zgodę na weryfikację przesyłek przez firmę kurierską, a w przypadku niezgodności na ponowną wycenę zgodnie z cennikiem."

Czas weryfikacji od momentu nadania przesyłki do 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje dot. werfikacji - KLIKNIJ TUTAJ

§ 6
Warunki doręczenia Przesyłki

1. DPD Warunki doręczenia przesyłki okresla  Regulamin Przewoznika www.dpd.com.pl KRAJOWY I ZAGRANICA

2. GEIS www.k-ex.pl/pdf/express/regulamin.pdf

3. Regulamin UPS

4. Regulamin DHL

GEIS doręcza przesyłki na terenie kraju w terminie do 2 dni roboczych po dniu nadania, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu doręczenia o 1 dzień dla przesyłek nadanych po godzinie 15.00.

§ 7
Wyłączenia Przesyłek i rzeczy z przewozu przewoznika DPD Polska - www.dpd.com.pl

1. Szczegółowe warunki wyłączenia Przesyłek i rzeczy z przewozu są dostępne na stronie internetowej Przewoźnika DPD Polska
2. Operator nie przyjmuje do realizacji Usług, których przyjęcie lub przyjęcie na określonych warunkach stanowiłoby naruszenie wyłączności świadczenia usług zastrzeżonych dla operatora publicznego, zgodnie z przepisami Prawa Pocztowego.
3. Operator i Przewoźnik nie przyjmuje do przewozu rzeczy:
a. których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa,
b. które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu, załadunku lub wyładunku, przy pomocy urządzeń będących w dyspozycji Przewoźnika,
c. które są niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję.
4. Operator nie przyjmuje do przemieszczenia Przesyłek adresowanych na numery skrytek pocztowych.
5. Operator nie przyjmuje do przemieszczenia Przesyłek, gdy wartość Przesyłki przekracza kwotę 100.000,00 zł. Odstępstwo od tego ograniczenia możliwe jest jedynie na podstawie indywidualnej umowy zawartej między Operatorem, Przewoźnikiem i Klientem.


6. Ponadto Operator i Przewoźnik nie przyjmuje do przewozu Przesyłek zawierających:
a) przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
b) przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
c) przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta;
d) przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
e) przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
f) przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
g) przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
h) przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona;
i) przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
j) ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).

8
Wynagrodzenie i opłaty

1. Wysokość wynagrodzenia należnego dla Operatora za Usługi ustalana jest według Cennika dostępnego w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej www.szybkapaka.pl
W przypadku umów stałej współpracy ceny mogą być określone w odrębnej umowie.
2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenniku.
3. Płatności przelewem następują zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy stałej współpracy, na podstawie faktur VAT z uwzględnieniem ustalonego okresu rozliczeniowego.
4. Faktury wysyłane są do klienta drogą elektroniczną raz w miesiącu i jest to faktura zbiorcza za cały miesiąc rozliczeniowy.
5. Operator preferuje rozliczenia płatności w formie transakcji kartą kredytową i e-przelewem dokonywane za pośrednictwem serwisu tpay.com Przy wybraniu w serwisie  tpay.com płatności poprzez przelew/przekaz bankowy
6. Operator w przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczonych usług na rzecz Klienta wzywa Klienta pisemnie do zapłaty określając w wezwaniu termin realizacji zobowiązania. Wysokość opłaty za wezwanie to 12,30 zł.
7. Operator, zastrzega sobie prawo do kompensaty przysługującej mu należności ze środkami pieniężnymi będącymi w posiadaniu Operatora, w szczególności z tytułu usługi COD. 
8. Klient - Nadawca, który wskazał jako płatnika Odbiorcę przesyłki, który nie ma podpisanej umowy stałej współpracy z Operatorem, ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu odmowy zapłaty przez Odbiorcę. W przypadku braku zapłaty przez Odbiorcę obowiązek zapłaty spoczywa na Kliencie - Nadawcy.
9. Klientowi nie przysługuje prawo do potrącania jego wierzytelności z wierzytelnościami Operatora oraz przenoszenia ich na rzecz osób trzecich.

 
§ 9
Odpowiedzialność Operatora

1. Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie Usługi ograniczona jest do prawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi, w ramach niniejszego Regulaminu.
2. Za utratę, ubytek, uszkodzenie lub nieterminowe dostarczenie Przesyłki od momentu przyjęcia jej do przewozu przez Przewoźnika od Klienta do momentu wydania Przesyłki Odbiorcy odpowiada Przewoźnik.
3. Warunki i zasady uznania czy Usługa w części dotyczącej Przewoźnika została wykonana należycie są określone w Regulaminie Przewoźnika dostępnym na stronie DPD
4. Operator nie odpowiada za straty materialne wynikłe z powodu nieodebrania lub niedostarczenia przesyłki w terminie.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialnością za przesyłki wysłane na innych listach niż te wygenerowane z systemu Szybkapaka.pl a zwłaszcza gdy nadawca nie dopilnuje aby dane, które zostały wpisane zgodnie ze zleceniem złożonym w formularzu zamówień na stronie szybkapaka.pl zgadzały się z dokumentacją.

§ 10
Awizo, przesyłki nieodebrane

1. W razie nieobecności Odbiorcy w miejscu wskazanym na Liście przewozowym lub na innym dokumencie stosowanym dla potwierdzenia dostawy przesyłki do Odbiorcy, Przewoźnik postępując zgodnie ze swoimi regulaminami
2. Z przesyłkami nieodebranymi, utraconymi i likwidowanymi Przewoźnik postępuje zgodnie ze swoim regulaminem dostępnym na stronie www.dpd.com.pl
3. Opłaty wynikłe z niemożności dostarczenie paczki w terminie pokrywa klient.

§ 11
Ubezpieczenie

1. Warunki umowy ubezpieczenia Przewoźnika są dostępne na stronie DPD Polska
2. Każda przesyłka jest ubezpieczona w cenie paczki do kwoty 1000 zł dotyczy DPD, K-EX ubezpiecznie do 100 zł w cenie usługi.
3. Wartości ewentualnego odszkodowania dla Klienta za ubytek lub uszkodzenie Przesyłek ustalana jest na podstawie regulaminu Przewoźnika.
4. Wysokość odszkodowania za ubytek lub uszkodzenie Przesyłek zgłoszonych do ubezpieczenia nie może przekraczać zwykłej wartości rzeczy zawartych w przesyłce.
5. W przypadku uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się wartości uszkodzonej rzeczy.

§ 12
Reklamacje i likwidacja przesyłek

1. Uprawnionym do składania reklamacji jest Nadawca Odbiorca lub Operator.
2. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług Operatora
są przyjmowane w siedzibie Operatora i drogą elektroniczną na adres reklamacje@szybkapaka.pl
3. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług Operatora realizowanych przez Przewoźnika, czyli od momentu odbioru przesyłki od Klienta rozpatrywane są przez Przewoźnika, zgodnie z jego regulaminem.
4. Przed reklamowaniem usługi Przewoźnika należy zapoznać się z Procedurą składania reklamacji PROCEDURA REKLAMACYJNA
5. Likwidacja przesyłek odbywa się zgodnie z regulaminem Przewoźnika - www.dpd.com.pl

Warunki wkonywania usług firmy DPD (Kliknij aby przeczytać) - dpd.com.pl

Warunki Ubezpieczenia przesyłek (kliknij aby przecytać) - dpd.com.pl


§ 14
Ochrona danych osobowych

1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z usług dostępnych w serwisie Operatora.
2. Klient z chwilą założenia zamówienia i zawarcia umowy w serwisie Operatora wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Polityce Prywatności, w celu
 świadczenia przez Operatora Usług, a dokonując wyboru Przewoźnika w serwisie Operatora Klient wyraża zgodę na to, aby jego dane osobowe mógł przetwarzać Przewoźnik w zakresie wymaganym do wykonania Usługi Kurierskiej.
3. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Klientowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce
 prywatności Operatora. 

 http://szybkapaka.pl/polityka-prywatnosci-szybkapaka-pl do polityki uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).

4.Administratorem danych osobowych Klientów oraz adresatów jest PHU Marmix.pl Marta Wiśniewska z siedzibą przy ulicy 1 Maja 6, 68-120 Iłowa, NIP:9241723762, REGON:080938920


§ 15
Postanowienia końcowe

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie innych postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie według własnego uznania.
3. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie.
4. Spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.

Pliki do pobrania

pdf
68 KB
pdf
906 KB
pdf
121 KB